Statut klubu

A+ A A-

Statut MLKS VOLLEY

Ramowy statut

„Stowarzyszenia Kultury Fizycznej”

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, charakter prawny

§ 1

Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Volley” Gubin, zwany dalej „Klubem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzację piłki siatkowej.

§ 2

Siedzibą Klubu jest miasto Gubin, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Klub jest klubem sportowym w rozumieniu art. 7a ustawy o kulturze fizycznej.

§ 4

Klub prowadzi działalność gospodarczą, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostwo powiatowe w Krośnie Odrzańskim, a także wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – jako stowarzyszenie pożytku publicznego.

§ 5

 • 1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym statutem.
 • 2. Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.

§ 6

Klub używa pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cel i środki działania

§ 7

Celem Klubu jest podejmowanie działań pożytku publicznego:

 • 1. dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie;
 • 2. planowanie i organizowanie życia sportowego członków Klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe;
 • 3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych;
 • 4. organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków Klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym;
 • 5. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
 • 6. realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • 7. realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień;
 • 8. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu;
 • 9. współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego.

§ 8

 • 1. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w § 7, może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje każdorazowo Zarząd Klubu.
 • 2. Dochód z odpłatnej działalności Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych określonych w § 7.

§ 9

 • 1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.
 • 2. Do realizacji celów może zatrudniać pracowników.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 • 1. członków zawodników,
 • 2. członków zwyczajnych,
 • 3. członków wspierających.

§ 11

 • 1. Członkami zawodnikami Klubu są osoby, które złożą pisemną deklarację oraz uiszczać będą składkę członkowską obowiązującą w danym roku kalendarzowym. Osoby małoletnie muszą posiadać zgodę ich przedstawicieli ustawowych.
 • 2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu.
 • 3. Członkami wspierającymi Klub mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostają przyjęte przez Zarząd Klubu oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla Klubu.

§ 12

 • 1. Członkowie zawodnicy Klubu mają prawo uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadań statutowych Klubu, które są do nich adresowane.
 • 2. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z biernym i czynnym prawem wyborczym.
 • 3. Członkowie wspierający mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym.
 • 4. Wszyscy członkowie mają prawo do:
 • 1) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu;
 • 2) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub;
 • 3) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu;
 • 4) korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.

§ 13

 • 1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:
 • 1) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu;
 • 2) dbać o sprzęt i urządzenia Klubu;
 • 3) brać czynny udział w działalności Klubu;
 • 4) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 • 2. Do obowiązków członków zawodników należy regularne opłacanie składek członkowskich i godne reprezentowanie barw Klubu.
 • 3. Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu.

§ 14

 • 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
 • 1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 • 2) skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w punkcie 2 tego paragrafu,
 • 3) rozwiązania Klubu.
 • 2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić, jeżeli członek:
 • 1) nie spełnia wymagań statutowych,
 • 2) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
 • 3) działa na szkodę Klubu,
 • 4) członek zawodnik nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres jednego roku lub zalega z płatnością składek przez sześć miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.
 • 3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

Rozdział IV

Władze Klubu oraz ich organizacja

§ 15

 • 1. Władzami Klubu są:
 • 1) Walne Zebranie Członków,
 • 2) Zarząd,
 • 3) Komisja Rewizyjna.
 • 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
 • 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.
 • 4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób, które uzupełniły skład władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 16

 • 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 • 2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 • 1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu;
 • 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
 • 3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • 4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku przewidzianym w § 14 ust. 3;
 • 5) uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian;
 • 6) określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania;
 • 7) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
 • 8) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu majątku;
 • 9) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, lub takich dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

§ 17

 • 1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jednak nie później jak do dnia 20 czerwca każdego roku.
 • 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata.
 • 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
 • 1) z własnej inicjatywy,
 • 2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • 3) na wniosek ¾ członków Klubu.
 • 4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2 w ciągu 30 dni od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3, Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
 • 5. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić na piśmie o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż siedem dni przed terminem.
 • 6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub    rozszerzony.

§ 18

 • 1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:
 • 1) w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków;
 • 2) w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 • 2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć  z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
 • 3. Uchwały w sprawie zmian w statucie i rozwiązaniu Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu Członków bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania i gdy sprawy te są umieszczone w porządku obrad.

§ 19

 • 1. Zarząd Klubu składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 • 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, dwóch Członków. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
 • 3. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Członków. Jeśli Walne Zebranie Członków postanowi, że Zarząd będzie reprezentowany przez więcej niż pięć osób, określenie pozostałych funkcji leży w kompetencji Zarządu.
 • 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 • 5. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez tą władzę.
 • 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa lub Sekretarza.
 • 7. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes. Prezes pełni również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

§ 20

 • Do kompetencji Zarządu należy:
 • 1. kierowanie działalnością Klubu,
 • 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • 3. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 • 4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 • 5. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
 • 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
 • 7. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 • 8. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.

§ 21

 • 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 • 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym z Przewodniczącego, jego Zastępcy i Sekretarza.
 • 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.
 • 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
 • 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tą władzę.

§ 22

 • Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 • 1. kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 • 2. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
 • 3. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
 • 4. składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu, bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie,
 • 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 23

 • Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
 • 1. upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania,
 • 2. ustania członkostwa w Klubie,
 • 3. zrzeczenia się udziału w tych organach,
 • 4. odwołania przez Walne Zebranie Członków.

§ 24

Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą ilość głosów.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 25

 • 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 • 2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 • 3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
 • 1) składek członkowskich,
 • 2) darowizn, zapisów i spadków,
 • 3) dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,
 • 4) majątku Klubu,
 • 5) ofiarności publicznej,
 • 6) innych źródeł.

§ 26

Klub nie może:

 • 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Klubu, członków organów Klubu, pracowników Klubu oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • 2. przekazywać swojego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników Klubu oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • 3. wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu;
 • 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów Klubu lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 27

 • 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Klub może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 • 2. Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 28

 • 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
 • 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
 • 3. Jeżeli uchwała, o której jest mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są Prezes i Sekretarz Zarządu Klubu.